Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte, waarbij de prelaten, volmachten van de wereldlijke pri...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
4. Archief van de Staten van Friesland
4.11. Landdag van 23 april 1529 te Leeuwarden
4.11.2. Bijlagen
21 Akte, waarbij de prelaten, volmachten van de wereldlijke priesters, heerschappen, eigenerfden en gemene huislieden, allemaal Buitendijksters van Westergo en van de [Zevenwouden], verklaren, dat die van Oostergo niet verplicht zijn te helpen in het onderhoud van hun dijken, tenzij binnen drie jaren door een daarover aangevangen en voleindigd proces anders zal worden beslist, 1529
NB:
Aan te vragen als: Staten vóór 1580, Toegang 3, inv. nr. 1. Charter met uithangend zegel van de Keizer; zie voor het andere stuk: Familiearchief Burmania-Eysinga, Toegang 320, inv. nr. 77 (authentiek afschrift). Zie charterfoto nr. 1470 en zegelfoto, nr. 1733. Dit stuk berustte vroeger in het archief van de gemeente Leeuwarden (inventaris Singels, inv. nr. 167). Bij proces-verbaal van 26 januari 1893 no 6. is het overgedragen aan het Rijksarchief in de provincie Friesland. Het opgedrukte zegel van Franeker is verloren gegaan. Gedrukt: Chbk. II, 183. Chron. Reg., nr. 98a.
Omvang:
2 stukken waarvan 1 charter
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree