Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Staten van Friesland voor 1580

3 Staten van Friesland voor 1580 ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Aanwijzingen voor de gebruiker
3 Staten van Friesland voor 1580
2.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
Zoals in de vorige paragraaf is vermeld, berusten de bestanddelen van het in deze inventaris beschreven conglomeraat in vijf verschillende archieven of collecties. Om het verband tussen de stukken duidelijk te maken kon de inventaris echter niet in verschillende met die archieven of collecties corresponderende rubrieken worden ingedeeld. Vooral om het overzicht, de onderlinge verwijzingen en de indices kregen de beschrijvingen in de inventaris een doorlopend nummer, dat bij verwijzingen in de tekst van de inventaris volgnummer wordt genoemd. De stukken kunnen echter niet bij dat volgnummer worden opgevraagd. Onder de beschrijvingen zijn één of meerdere N.B.'s geplaatst. In het eerste van die N.B.'s wordt vermeld in welk archief of welke collectie het betrokken bestanddeel berust (Staten vóór 1580, Gabbema, Van Burmania van Eysinga, Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen, Tjaardastate) en met welk toegang- en inventarisnummer u het kunt opvragen. De voor het familiearchie f Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen gegeven nummers zijn die van de inventaris van S.J. Fockema Andreae.
Bij een zeer groot aantal beschrijvingen wordt verwezen naar de beschrijvingen in het oude Chronologisch Register, thans berustend in het archief van het Ryksargyf, toegang 45, inv.nrs 132- 134. De onderzoeker moet er op bedacht zijn dat de nummering in het register meer dan eens met 1 begint: inv.nr. 132. Band I, (1242)-1574. Stukken doorlopend genummerd 1-674; inv.nr. 133. Band II, 1575-1581. Stukken 1575-1579 doorlopend genummerd 1-499, stukken 1581-1582 per jaar genummerd; inv.nr. 134. Band III, 1582-1587, augustus. Stukken per jaar genummerd.
In oude publicaties wordt soms naar stukken verwezen met alleen hun nummer in het Chronologisch Register. Op het Ryksargyf is een concordantie met de huidige nummering aanwezig. Naar sommige individuele bestanddelen, die deels van vóór en deels van na 1580 dateren en opgenomen zijn in de bestuursarchieven 1580-1795, is met een nummerloze beschrijving verwezen. In de inventaris komen herhaaldelijk beschrijvingen voor waarin genoemd worden de z.g. Landen of Plattelanden. Hiermee worden de plattelandsgrietenijen bedoeld, later opgenomen in de kwartieren Oostergo, Westergo en Zevenwouden. Vanaf 1579 vormden de steden een eigen vierde kwartier. Ook komt de formulering "President en raden" voor. Daarmee is het Hof van Friesland bedoeld. Avis heeft in de tekst van zijn inventaris verschillende malen verwezen naar bronnenpublicaties en literatuur. Hieronder volgt een korte opgave van de belangrijkste werken waarvan hij gebruik heeft gemaakt:
- Pieter Bor Christiaensz., Nederlantsche oorloghen, beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden ...[1555-1600]. Leiden/Amsterdam, [1621- 1634], 13de boek.
- Oudfriesche oorkonden. Bewerkt door P. Sipma, eerste deel. 's-Gravenhage, 1927.
- Groot Placaat- en Charterboek van Vriesland. Leeuwarden, 1768-1793. 5 delen. Afgekort als: Chbk.
J.C. Singels, Inventaris van het oudarchief der stad Leeuwarden. Leeuwarden, 1893. Afgekort als: Singels.
- J.S. Theissen, Centraal gezag en Friesche vrijheid. Groningen, 1907. Afgekort als: Theissen, Centraal gezag.
- P. Winsemius, Chronique ofte Historische geschiedenisse van Vriesland. Franeker, z.j. [1622]. Afgekort als: Winsemius, Chronique.
Voor een overzicht van de 16de eeuwse Friese geschiedenis raadplege men ook: J.J. Woltjer, Friesland in hervormingstijd. Leiden, 1962.
Stukken betreffende het bestuur van Friesland in de periode (1498)1522-1580 bevinden zich behalve in het hier beschreven conglomeraat in vele bestanden zowel in als buiten het Ryksargyf. U kunt hiervoor raadplegen de paragrafen 1.1. en 1.4. van de inleiding van de in dit deel opgenomen Inventaris van de collectie microfiches van stukken betreffende het bestuur van Friesland (1498)1524- 1581(1598), vervaardigd door M. Gravendeel. In bijlage 1 van die inventaris vindt U lijsten van landsheren, landvoogden en stadhouders met hun ambtsperioden.
Wanneer u de stukken uit het in deze inventaris beschreven conglomeraat wilt citeren, kunt u dat het beste als volgt doen:
Rijksarchief in Friesland (RA in Fr), naam archief of collectie (dus Staten vóór 1580, Gabbema, Van Burmania-van Eysinga, Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen of Tjaardastate), inv.nr....
Leeuwarden, 1998. B. H. de Vries.

Kenmerken

Omvang:
1 meter Portefeuilles, normaal, goed
Categorie:
  • Zonder categorie
Archiefvormer(s):
 
Archiefvormer Staten van Friesland voor 1580
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree